سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر- 4 دی 94

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 4 دی 94 را اینجا بخوانید...درست است که این جلسات به دلیل محدودیت فضا فقط برای دانش آموزان تهران برگزار می شود ولی مطالب این جلسات در اختیار تمام دانش آموزان کانونی و غیرکانونی در سایت کانون قرار می‌گیرد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند. تا کنون در مورد موضوعات مختلفی از جمله "آزمون به مثابه یادگیری" طی دو جلسه و "دفتر برنامه ریزی و صفحه ی 182" و "هدف‌گذاری" صحبت کرده‌ایم. موضوعاتی که در جلسات بعدی به مرور مطرح خواهیم کرد عبارتند از: مدیریت زمان، خودنگاری آغازی و پایانی، یادگیری و ارزیابی پس از آزمون و منطق آزمون های بعدی.

موضوع امروز: بحث در مورد برگه ی نظرخواهی آزمون

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر- 4 دی 94

در هر آزمون، بسیاری از مطالب مشاوره ای را که در هر زمان برای شما دانش آموزان مفید است را در این سوالات نظرخواهی طراحی کرده و قرار می دهم. اکثر سوالات نظرخواهی به این صورت هستند که پاسخ صحیح و غلط ندارند. امروز سوالات نظرخواهی این آزمون را توضیح می دهم و شما می‌توانید هر آزمون این کار را انجام دهید و به این سوالات دقت کنید. این سوالات خود نقش مشاوره ای دارند.

دانش آموزان و پدر و مادرها باید بدانند که با خواندن سوالات این برگه ی نظرخواهی به بسیاری از موضوعات مهم فکر می کنند. سوالات اولیه ی نظرخواهی مربوط به منطق برنامه ی راهبردی آزمون هاست و دلیل این که این جلسه این تصمیم را گرفتیم این است که به منطق آزمون‌های پیش رو نیز اشاره‌ای کنیم. حتی اگر شما هیچ اطلاعی از منطق برنامه ها نداشته باشید باز هم نتیجه می گیرید ولی اگر بدانید و آگاهی داشته باشید نتیجه ی بهتری می گیرید.

اولین نکته این است که شما بدانید چرا فاصله بین آزمون ها 2 هقته ای است.

نکته ی دیگر این است که برنامه ی راهبردی برای تمام دانش آموزان یکسان است. دانش آموزان عادی و تیزهوشان و مدارس 4 فصل. در نتیجه برنامه راهبردی برای همه یکسان است و برنامه شخصی مخصوص هر کسی و براساس دفتر برنامه ریزی است و باید برنامه راهبردی را دانش آموزان با برنامه ی مدرسه خودشان تلفیق کنند.

آزمون های کانون 4 ویژگی دارند: برنامه ای، سنجشی، آموزشی و منظم، اما مهمترین ویژگی آزمون های کانون، برنامه ای بودن آن است و ویژگی مهم دیگر آن آموزشی بودن آن است. در آزمون به مثابه یادگیری، نقش دانش آموز تعیین کننده است و آزمون های کانون به مثابه یادگیری هستند ولی در آزمون به قصد ارزیابی دبیر نقش تعیین کننده را دارد. اصل این آزمون برای یادگیری خود شماست.

به دلیل اهمیت برنامه راهبردی در کانون و آزمون های کانون، برگه مشاوره‌ی نظرخواهی را نیز با آن آغاز می کنیم.

در این برگه ی نظرخواهی، تصویری از کتاب های جمع بندی قرار داده ایم. کتاب های جمع بندی ویژه ی این ایام یعنی دوران جمع بندی بین دو نیم سال و ایام جمع بندی هستند. این کتاب ها شامل جمع بندی پیش و پایه اختصاصی و عمومی هستند و از دانش آموزان می خواهیم بعد از این جلسه این کتاب ها را تهیه کنند و از آن ها بهره ببرند.

شما باید 2 بار هدف گذاری کنید:

 در نوبت اول وقتی شما نتایج کار خود را در کارنامه می بینید می توانید تشخیص دهید که با توجه به تصمیم و برنامه ای که برای مطالعه، طی دوهفته ی بعد دارید چه هدفی را برای خودتان در نظر بگیرید آیا چند تا از ده تایتان را ثابت نگه دارید یا اندکی بیشتر کنید .

در نوبت دوم یعنی دوهفته بعد، درست قبل از شروع آزمون، در برگه ی هدف گذاری ، هدف گذاری چند تا از ده تا را می نویسید و تعیین می‌کنید به چند سوال از ده سوال در هر درس پاسخ خواهید داد.

 در هدف گذاری توصیه ی من این است که روی یک یا دو درس هدف گذاری کنید و یک

فایل های ضمیمه