آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 8 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل هشتم اصول حسابداری 1آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل هشتم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

بستن حسابها

Closing the accounts

حسابهای دائمی

Permanent accounts

حسابهای موقت

Temporary accounts 

بستن حسابهای موقت

Closing temporary accounts

حساب خلاصه سود و زیان

Income summary account / profit and loss summary account

تراز آزمایشی اختتامی / تراز اختتامی (اختتامیه)

Closing trial balance

بستن حسابهای دائمی

Closing permanent accounts

تراز افتتاحی (افتتاحیه)

Opening trial balance

افتتاح حسابها

Opening the accounts

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری

مرور مباحث نیم سال اول
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم ریاضی )
دبیر : مجید بیانلو