آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 8 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل هشتم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 8 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل هشتم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

بستن حسابها

Closing the accounts

حسابهای دائمی

Permanent accounts

حسابهای موقت

Temporary accounts 

بستن حسابهای موقت

Closing temporary accounts

حساب خلاصه سود و زیان

Income summary account / profit and loss summary account

تراز آزمایشی اختتامی / تراز اختتامی (اختتامیه)

Closing trial balance

بستن حسابهای دائمی

Closing permanent accounts

تراز افتتاحی (افتتاحیه)

Opening trial balance

افتتاح حسابها

Opening the accounts

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری