دانش آموزان طراحی و دوخت به نکات مهم دقت کنید...

دانش آموزان طراحی و دوخت به نکات مهم موجود در صورت سوالات دام دار دقت کنید.

دانش آموزان طراحی و دوخت به نکات مهم دقت کنید...

با توجه به پاسخ های دانش آموزان به سوالات، و به دام افتادن آنها ، به دلیل مطالعه دقیق نداشتن، پیشنهاد می شود: قبل از هر آزمون، با توجه به مبحث درسی مطالعه کامل، داشته باشید و با آمادگی کامل در جلسه حضور داشته باشید. مهم ترین مورد در به دام نیوفتادن شما نکته برداری در موقع مطالعه است. حتی می توانید برای یادگیری بهتر، مطالب مهم هر درس را به صورت یه جدول کامل و جامع برای خود مشخص نمایید. تا گامی باشد در روند مطالعه و بهبود پاسخ گویی به سوالات امتحان که در پیشرو دارید.

دانش آموزان عزیز توصیه می شود هنگامه پاسخ گویی به سوالات، سوال را چند بار با دقت بخوانید و تا بتوانید پاسخ صحیح را علامت بزنید.

نمونه ای از سوالات درس طراحی اندام و لباس که جزو سوالات دام هم بوده اند برای شما دانش آموزان عزیز گذاشته شده است.