در چند سطر احساس خودتان را از امتحان بنویسید

قبل از هر امتحان در چند سطر، احساس خودتان را نسبت به آن امتحان بنویسید و مهم‌تر از آن نمره یا وضعیت خود در آن امتحان را پیش‌بینی کنید.

در چند سطر احساس خودتان را از امتحان بنویسید

قبل از هر امتحان در چند سطر، احساس خودتان را نسبت به آن امتحان بنویسید و مهم‌تر از آن نمره یا وضعیت خود در آن امتحان را پیش‌بینی کنید.

این پیش‌بینی شما یعنی شناخت شما از خودتان و وضعیت خودتان در آن درس. اگر ارزیابی و نمره‌‌ای که معلم به شما می‌دهد با پیش‌بینی شما اختلاف زیادی نداشته باشد نشان‌دهنده‌ی تشخیص خوب شما از وضعیت خودتان است و اگر اختلاف زیاد باشد به معنی آن است که یا امتحان سخت بوده یا از مطالبی که شما زیاد مطالعه نداشته‌اید سؤال طرح شده است.

بعد از تحلیل آزمون به سراغ این مطالب بروید و آن‌ها را یاد بگیرید. این همان هدف اصلی است؛ یعنی یادگیری شما چه در جلسه‌ی آزمون و چه بعد از آزمون و تحلیل آن؛ بنابراین هر امتحان برای شما یک کلاس درس و مکان خوبی برای یادگیری است.