این کتاب تو را به تو می‌شناسد

کتاب‌های «نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر» به عنوان ابزار خودبازیابی عمل می‌کنند؛ بدین معنی که با تمرین آزمون‌های این کتاب‌ها، میزان درک و فهم خودت را از هر درس یا مبحث درسی کشف می‌کنی.

این کتاب تو را به تو می‌شناسد

کتاب‌‌های «نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر» به عنوان ابزار خودبازیابی عمل می‌کنند؛ بدین معنی که با تمرین آزمون‌های این کتاب‌ها، میزان درک و فهم خودت را از هر درس یا مبحث درسی کشف می‌کنی. طبقه‌بندی درک و فهم در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر، وضوح و شفافیت را به ارمغان می‌آورد و این دستاورد کمی نیست؛ به‌ویژه از این نظر که ساده و دشوار برای هر دانش‌آموزی فرق می‌کند و این خود دانش‌آموز است که باید سطح دشواری هر سؤال را کشف کند و درواقع جایگاه خودش را پیدا کند. اما چرا سه؟ عدد سه، نفی دوتاباوری است و عدد سه، دوتاباوری سفید و سیاه و صفر و صد را نفی می‌کند. دوتاباوری یک توهم بزرگ و نوعی مطلق‌انگاری دانستن و نداستن است. باورِ درست بودن این یا آن، دانش نیست بلکه توهم دانش است. هیچ دانش‌آموزی صفر و صد نیست، سفید و سیاه نیست؛ ظرفیتی بین این و آن است.

عدد سه، نخستین عددی است که تو را از توهم دوتاباوری دور می‌کند. هم‌چنین نخستین عددی است که در آن تکرار و ترتیب، مرئی و محسوس می‌شود؛‌ ازاین‌روست که ناباکوف، نویسنده و منتقد روس، عدد سه را نشانه‌ی منطق می‌داند و می‌گوید: «چه چیزی می‌تواند بیش از سه‌گانه‌ی تز و آنتی‌تز و سنتز نشانه‌ی منطق باشد؟» ترتیب و تکرار، نشانه و نماد منطق است.