این ایستگاه فقط برای جبران نیست

علی منتظر ایستگاه مناسب بود و حال به آن رسیده است.

این ایستگاه فقط برای جبران نیست

- علی نتوانسته بود آن‌طور که دلش می‌خواست در بعضی از مباحث نتیجه بگیرد. او منتظر یک فرصت مناسب بود تا بتواند همه‌ی مباحث مربوط به نیم‌سال اول را آن‌طور که دلش می‌خواهد کار کند و به جمع‌بندی خوبی روی مباحث نیم‌سال اول برسد. علی منتظر ایستگاه مناسب بود و حال به آن رسیده است. خیالش راحت است که ایستگاه جمع‌بندی نیم‌سال اول فرصت مناسبی برای جبران را در اختیارش قرار خواهد داد؛ جبران مباحثی که به یادگیری‌هایش ناقص بوده است و می‌تواند آن‌ها را کامل کند.

- امین نیم‌سال اول را خیلی خوب کار کرد. او نتیجه‌ی خیلی خوبی هم گرفته بود و از خودش راضی بود. البته امین نتوانسته بود در بعضی از درس‌ها همه‌ی تست‌هایی که داشت را تمرین کند. او منتظر رسیدن پروژه‌ی 4 و جمع‌بندی نیم‌سال اول بود تا با خیال راحت تست‌های نشان‌دار را تمرین کند و بعد به سراغ تست‌های باقی‌مانده برود و آن‌ها را تمرین کند. برای امین این ایستگاه فقط برای جبران نبود. او دنبال کامل کردن تلاش‌هایش بود.