فصل شیرین امتحان در راه است

برای او فصل شیرین امتحان در راه است.

فصل شیرین امتحان در راه است

از مهرماه که به مدرسه آمد، نیم‌نگاهی به دی‌ماه داشت. از همان آغاز سال تحصیلی منتظر بود تا به امتحانات نیم‌سال اول برسد و تا نتیجه‌ی تصمیم‌هایی را که برای امسال گرفته بود، ببیند.

سال گذشته‌ی خودش و پدر و مادرش از نمراتش راضی بودند. او در درس های ریاضی، علوم و بخوانیم و بنویسیم نمره‌ی خوب گرفته بود و در بقیه‌ی درس‌ها هم نمره‌اش خیلی خوب شده بود. اما امسال می‌دانست که بیش‌تر تلاش کرده است و می‌تواند نمرات بهتری به دست بیاورد.

پدر و مادرش امسال از او خیلی راضی هستند و می‌بینند که او خیلی «سخت‌کوش‌تر» شده است.

او منتظر امتحانات نیم‌سال اول است تا شایستگی‌اش را به خودش و خانواده‌اش نشان دهد.

برای او فصل شیرین امتحان در راه است.