از مهرماه که به مدرسه آمد، نیم‌نگاهی به دی‌ماه داشت. از همان آغاز سال تحصیلی منتظر بود تا به امتحانات نیم‌سال اول برسد و تا نتیجه‌ی تصمیم‌هایی را که برای امسال گرفته بود، ببیند.

سال گذشته‌ی خودش و پدر و مادرش از نمراتش راضی بودند. او در درس های ریاضی، علوم و بخوانیم و بنویسیم نمره‌ی خوب گرفته بود و در بقیه‌ی درس‌ها هم نمره‌اش خیلی خوب شده بود. اما امسال می‌دانست که بیش‌تر تلاش کرده است و می‌تواند نمرات بهتری به دست بیاورد.

پدر و مادرش امسال از او خیلی راضی هستند و می‌بینند که او خیلی «سخت‌کوش‌تر» شده است.

او منتظر امتحانات نیم‌سال اول است تا شایستگی‌اش را به خودش و خانواده‌اش نشان دهد.

برای او فصل شیرین امتحان در راه است.