واکنش در برابر اشتباهات

اگر نسبت به اشتباهات هیچ حسی نداشته باشید یادگیری شما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

واکنش در برابر اشتباهات

اگر نسبت به اشتباهات هیچ حسی نداشته باشید یادگیری شما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ پس:

1. به سراغشان بروید.

2. قاطعانه به آن‌ها فکر کنید.

3. با مراجعه به کتاب و جزوه‌ی معلم آن‌ها را حل کنید.

4. به آن‌ها برچسب بزنید.

اگر حسی به شما گفت «بعداً اشکالاتم را رفع می‌کنم و وقت بسیار است» بدان که سخت در اشتباهی.