ترویج رقابت با خود توسط اولیا

گاهی اوقات پیش می‌آید که فرزندان خود را با فرزندان دیگران مقایسه می‌کنیم.

ترویج رقابت با خود توسط اولیا

گاهی اوقات پیش می‌آید که فرزندان خود را با فرزندان دیگران مقایسه می‌کنیم. شاید گاهی اوقات اولیا  در مورد ساعات مطالعه‌ی فرزند خود در مقایسه با دانش‌آموزان دیگر دچار تردید شوند که آیا این ساعات مطالعه کافی است یا خیر.

تساوی ساعات مطالعه بین دانش‌آموزان لزوماً تنها فاکتور موفقیت یک دانش‌آموز نیست و طبیعی است که ساعات مطالعه‌ی دانش‌آموزان با یکدیگر تفاوت داشته باشد و خود این میزان مطالعه به‌تنهایی مثبت یا منفی نیست.

نکته‌ی مهم‌تر، اول کیفیت مطالعه است و دوم افزایش تدریجی آن در بازه‌های یک‌هفته‌ای است که در این زمینه، صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی بهترین کمک را به دانش‌آموزان خواهد کرد.

در آخر یادآوری می‌کنم که بهتر است هر دانش‌آموز با خودش رقابت کند و با خودش مقایسه شود و بهترین راهکار ما برای دانش‌آموزان همان صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی است.