تغییر نگرش

در درس‌های مدرسه هم چنین است. ما اگر تغییر نگرش بدهیم و به این موضوع فکر کنیم که این درس‌ها هستند که ما را به اهداف خود در آینده نزدیک می‌کنند آن گاه همه‌ی درس‌ها را با علاقه خواهیم خواند.

تغییر نگرش

روزی مردی با چند فرزند خود که کودک بودند وارد اتوبوس واحد شد. فرزندان مرد بسیار پرجنب و جوش بودند و با سروصدا برای مسافران ایجاد مزاحمت می‌کردند و پدر آن‌ها ساکت در گوشه‌ای آرام و بی‌تفاوت نشسته بود! این بی‌تفاوتی پدر و آزار کودکان همه را عصبانی کرد.

شما خواننده‌ی عزیز هم احتمالاً از این حرکت نامناسب احساس نارضایتی دارید. ناگهان یکی از مسافران که کنار مرد نشسته است از او سؤال کرد که چرا بی‌تفاوت است. ناگهان مرد که در فکر بود به خود آمد و گفت که همسر خود و مادر این فرزندان چند لحظه پیش از دنیا رفته است و او از مراسم خاکسپاری بازمی‌گردد. همه‌ی مسافران ناراحت شدند و کودکان را به کنار خود آورده و آن‌ها را نوازش کردند. این داستان یک نکته دارد و آن این است که رفتار کودکان در هر دو صورت تغییری نکرده بود اما تغییر نگرش مسافران باعث شده بود احساس آن‌ها از عصبانیت به مهربانی تبدیل شود.

در درس‌های مدرسه هم چنین است. ما اگر تغییر نگرش بدهیم و به این موضوع فکر کنیم که این درس‌ها هستند که ما را به اهداف خود در آینده نزدیک می‌کنند آن گاه همه‌ی درس‌ها را با علاقه خواهیم خواند.

پس بیاییم همه‌ی درس‌ها را بدون استثنا دوست داشته باشیم.