برنامه‌ریزی برای کسب موفقیت در آزمون تیزهوشان

دوست خوب سال ششمی! اکنون که به این مرحله از سال تحصیلی رسیده‌ای باید یک بار دیگر به هدفی که داری بیندیشی.

برنامه‌ریزی برای کسب موفقیت در آزمون تیزهوشان

دوست خوب سال ششمی! اکنون که به این مرحله از سال تحصیلی رسیده‌ای باید یک بار دیگر به هدفی که داری بیندیشی. اکنون باید در نیم‌سال دوم جدی‌تر عمل کرده و برنامه‌ریزی مشخصی برای خود تدوین کنی تا بتوانی برنده‌ی آزمون علمی تیزهوشان شوی. این برنامه‌ریزی باید متعادل و مشخص باشد که تحقق آن به وسیله‌ی دفتر برنامه‌ریزی ممکن خواهد شد؛ زیرا با نوشتن این دفتر خود را ملزم به اجرای برنامه‌های خود خواهی کرد.

در این میان دانش‌آموزی موفق خواهد شد که روش موفق خود را کشف کرده و آن را به‌درستی اجرا کند. برنامه‌‌اش را تنظیم کرده و با کمک دفتر برنامه‌ریزی به‌تدریج ساعات مطالعه‌ی خود را افزایش دهد. دانش‌آموزی موفق می‌شود که به نوشتن ساعات مطالعه‌ی خود به صورت روزانه اهمیت داده و افزایش و کاهش ساعات مطالعه‌ی خود را بررسی کرده و سعی کند آن‌ها را متعادل سازد و با تکمیل جدول جمع‌بندی ماهانه ساعت‌های مطالعه‌ی خود به ارزیابی خود بپردازد و در صدد رفع کم و کاستی‌های خود بکوشد.