بخوانید اما مفهومی بخوانید

مفهومی خواندن یعنی چه؟ چگونه بخوانید تا مفهومی خوانده باشید؟

بخوانید اما مفهومی بخوانید

مفهومی خواندن یعنی چه؟ چگونه بخوانید تا مفهومی خوانده باشید؟

مفهومی خواندن یعنی هر جمله‌ای را که می‌خوانید درک کنید، کلمات کلیدی و مهم جمله را پیدا کنید و سعی کنید معنای دقیق هر کلمه را بفهمید. بعد از آن سعی کنید مطالب را به هم ربط دهید. مطالب را بر اساس تفاوت و تشابه دسته‌بندی کنید و بعد از دقیق خواندن مطالب تلاش کنید بدون نگاه کردن به جزوه، مطالبی را که خوانده‌اید به زبان خود ساده و روان بیان کنید. پس از آن فکر کنید اگر طراح سؤال بودید از چه مطالبی سؤال طرح می‌کردید و منتظر چه پاسخی بودید؟

شما زمانی مطلب را مفهومی خوانده‌اید که مانند یک معلم آن مطلب را تدریس کرده و از آن مطلب سؤال طرح کنید.