نکات کلیدی توان

مبحث توان از مباحثی است که در سال‌های گذشته (هفتم و هشتم) به طور مختصر بیان شده است. برای تسلط کافی، یک مرور اجمالی از نکات کتاب‌های گذشته داشته باشید.

نکات کلیدی توان

مبحث توان از مباحثی است که در سال‌های گذشته (هفتم و هشتم) به طور مختصر بیان شده است. برای تسلط کافی، یک مرور اجمالی از نکات کتاب‌های گذشته داشته باشید.

1. هر عدد به توان صفر برابر یک است.

2. هر عدد که دارای دو توان باشد با ضرب توان‌ها به یک توان تبدیل کنید.

3. در به دست آوردن توان در پایه‌های برابر با عمل ضربدر بین عامل‌ها توان‌ها را جمع و در عمل تقسیم توان‌ها را کم کنید.

4. برای تبدیل توان منفی کافی است جای عبارت را از صورت به مخرج یا برعکس جابه‌جا کنید.

5. برای حل توان‌های با پایه و توان نابرابر ابتدا سعی کنید پایه‌ها را با ساده کردن و تجزیه‌ی درختی یکسان کنید. سپس به سراغ  برابری توان‌ها بروید.

6. برای مرتب کردن اعداد از توان کوچک به بزرگ ابتدا توان‌ها را مثبت کرده و سپس به مرتب کردن آن مبادرت ورزید.

7. برای به دست آوردن نماد علمی ابتدا عبارت‌ها را ساده کنید و سپس بعد از اولین عدد اعشار زده و عبارت را به صورت ضرب در ده بنویسید. اگر حرکت از چپ به راست باشد توان منفی و برعکس توان را مثبت قرار می‌دهیم.

8. در جمع و تفریق عبارت همواره باید فرجه و زیر رادیکال یکسان باشد و سپس مبادرت به به دست آوردن ضریب‌ها کنید. در عبارت زیر رادیکال حتماً عبارت را ساده کنید تا عبارت‌های زیر رادیکال یکسان شود.

9. در ضرب و تقسیم توان‌ها عبارت‌های با فرجه‌ی یکسان را به زیر رادیکال ببرید و سپس مبادرت به ساده کردن کنید.

10. در عبارت‌های گویا و به دست آوردن فرجه‌ی دو و سه، دقت کافی کنید که در چه عاملی ضرب یا تقسیم شوند تا مخرج از زیر رادیکال خارج شود.

خرید کتاب