همگام با امتحانات نیم‌سال اول (3)

هدف‌گذاری باید واضح و گویا باشد تا در روند اجرا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. وضوحِ اجرا کاملاً برگرفته از وضوح هدف است.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (3)

گام اول: هدف‌گذاری کن

هدف‌گذاری خوب باید چند ویژگی مهم داشته باشد:

واضح و گویا باشد تا در روند اجرا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. وضوحِ اجرا کاملاً برگرفته از وضوح هدف است.

قابل لمس و قابل اندازه‌گیری باشد. این‌که قرار است نسبت به نیم‌سال قبل بهتر درس بخوانی هدف بدی نیست؛ اما قابل اندازه‌گیری هم نیست. دقیقاً قرار است برای چه معدلی تلاش کنی؟ در هر درس چه نمره‌ای باید در کارنامه‌ی نیم‌سال اول تو باشد؟

واقع‌بینانه و قابل دسترس باشد تا همیشه نوعی انگیزه‌ی تمام‌نشدنی برای پیشرفت باقی بماند. تثبیت معدل این انگیزه را ایجاد نمی‌کند. معدلی که قابل دسترسی نباشد هم همین طور. به نشانگر تلاش خودت نگاه کن و کمی بیش‌تر پایت را روی پدال گاز فشار بده. البته حواسَت به پدال بغلی هم باشد!

زمان‌دار باشد تا خودت و هدفت در یک مسیر قابل پیگیری و روشن در حرکت باشید. گاهی لازم است که خودت را با هدف‌هایت هماهنگ کنی و زمان‌دار بودن این هدف‌ها، بهترین ابزار برای بهترین نوعِ این هماهنگی است. زمان، حواس تو را نسبت به مراحلی که در اجرای هدف‌گذاری در پیش می‌گیری جمع خواهد کرد. به هر حال این خاصیت طلایی بودن زمان است که  هدف‌هایی را که به زمان متصل شده باشد هم طلایی خواهد کرد. 

هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ی تو، یعنی هدف‌گذاریِ جلوبرنده و برتر تو، از امتحاناتی که در پیش داری، یک ارزیابی متفاوت خواهد ساخت. امتحانات یک نیم‌سال فقط تعیین سطحی از آموخته‌های تو نیست؛ فرصتی برای مرور، رفع نواقص، بازیابی اصولی و پیشرفت است. برای خلق بهترین‌های شخص خودت، باید از همین امتحانات عادی که هر سال پشت سر گذاشته‌ای استفاده کنی؛ اما با یک نگاه جدیدتر.