استراتژی امتحان

امتحانات ترم اول فرارسید و برای برنده شدن در این مسابقه باید از پیش نقشه‌ای داشته باشید تا نتیجه‌ی مطلوب حاصل شود باید اولویت‌ها را یادداشت کرده و راهکار مفید موفقیت هر امتحان را پیدا کرد.

استراتژی امتحان

امتحانات ترم اول فرارسید و برای برنده شدن در این مسابقه باید از پیش‌ نقشه‌ای داشته باشید تا نتیجه‌ی مطلوب حاصل شود باید اولویت‌ها را یادداشت کرده و راهکار مفید موفقیت هر امتحان را پیدا کرد.

1. تفکر در برنامه‌ی امتحانی مدرسه و زمان‌بندی هر درس و فاصله‌ی زمانی درس‌ها

2. تقسیم زمان مطالعه‌ی هر فصل از کتاب در ایام امتحانات و زمان مطالعه‌ی مناسب برای تسلط مبحث مورد نظر

3. اولویت‌بندی ساعت مطالعه‌ی مباحث پایانی مورد امتحان بر مطالب اولیه (در بخش‌های اولیه پرسش کلاسی و امتحان گرفته‌شده، تسلط نسبی دارید)

4. مطالعه‌ی برگه‌های امتحانی در طول سال که همان سؤالات آشنایی است که اهمیت مبحث از دید معلم  بوده و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

5. استفاده از سؤالات کتاب پرتکرار که بهترین منبع ارزیابی میزان تسلط از هر بخش است.