یادگیری در جلسه‌ی آزمون

جلسه‌ی آزمون یک کلاس درس است. دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون یاد می‌گیرد که باید بنشیند و فکر کند.

یادگیری در جلسه‌ی آزمون

جلسه‌ی آزمون یک کلاس درس است. دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون یاد می‌گیرد که باید بنشیند و فکر کند. یاد می‌گیرد که چگونه تفکر کند. دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون شجاعت را یاد می‌گیرد که باید از سؤالی که بلد نیست بگذرد تا نتیجه‌ی منفی نگیرد. جلسه‌ی آزمون به دانش‌آموز یاد می‌دهد که باید به جواب آخر برسد و سؤال را کامل حل کند.

دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون دقت و تمرکز را یاد می‌گیرد. معلم این کلاس درس (جلسه‌ی آزمون)، خودتان هستید که بر نحوه‌ی یادگیری‌تان نظارت می‌کنید و به خودتان مشاوره می‌دهید تا بتوانید با آرامش یاد بگیرید و کارتان را دنبال کنید.