یک راهکار، یک عادت (1)

درنتیجه هر آزمون درصدهای‌شان افزایش یافت و عادت خوب و مفیدی برای آن‌ها به وجود آمد و در آخر ترم اول دو نتیجه برای‌شان حاصل شد.در گروهی از دانش‌آموزان سوم تجربی‌ امسال نکته‌ی قابل توجهی مرا به خود جلب کرد.

با داشتن معدل بالا و نمره‌ی خوب در درس زیست در امتحانات مدرسه، درصد مورد نظرشان را در آزمون‌ها نمی‌آوردند.

 با توجه به اهمیت این درس در گروه تجربی و ارزش ضریبی بالا‌ی آن، یک گروه 15 نفره را انتخاب کرده و تأکید کردم در مطالعه‌ی روزانه‌ی خود یک ساعت را به مطالعه‌ی زیست به همراه 10 تا 15 تست اختصاص دهند و تست‌ها را ارزیابی کنند.

درنتیجه هر آزمون درصدهای‌شان افزایش یافت و عادت خوب و مفیدی برای آن‌ها به وجود آمد و در آخر ترم اول دو نتیجه برای‌شان حاصل شد.

اولاً همه‌ی این دانش‌آموزان تمام مطالب کتاب را از بر و کاملاً مسلط هستند و از طرفی یک کتاب را به نقطه‌ی پایدار تبدیل کرده‌اند و به زبان خودشان این عادت را تعمیم خواهند داد تا همه‌ی درس‌ها به قله‌ی موفقیت برسد.