یک راهکار، یک عادت (1)

درنتیجه هر آزمون درصدهای‌شان افزایش یافت و عادت خوب و مفیدی برای آن‌ها به وجود آمد و در آخر ترم اول دو نتیجه برای‌شان حاصل شد.

یک راهکار، یک عادت (1)

در گروهی از دانش‌آموزان سوم تجربی‌ امسال نکته‌ی قابل توجهی مرا به خود جلب کرد.

با داشتن معدل بالا و نمره‌ی خوب در درس زیست در امتحانات مدرسه، درصد مورد نظرشان را در آزمون‌ها نمی‌آوردند.

 با توجه به اهمیت این درس در گروه تجربی و ارزش ضریبی بالا‌ی آن، یک گروه 15 نفره را انتخاب کرده و تأکید کردم در مطالعه‌ی روزانه‌ی خود یک ساعت را به مطالعه‌ی زیست به همراه 10 تا 15 تست اختصاص دهند و تست‌ها را ارزیابی کنند.

درنتیجه هر آزمون درصدهای‌شان افزایش یافت و عادت خوب و مفیدی برای آن‌ها به وجود آمد و در آخر ترم اول دو نتیجه برای‌شان حاصل شد.

اولاً همه‌ی این دانش‌آموزان تمام مطالب کتاب را از بر و کاملاً مسلط هستند و از طرفی یک کتاب را به نقطه‌ی پایدار تبدیل کرده‌اند و به زبان خودشان این عادت را تعمیم خواهند داد تا همه‌ی درس‌ها به قله‌ی موفقیت برسد.