ساز زندگی‌ات را زیبا بنواز

ساز زندگی‌ات را زیبا بنواز؛ همان گونه که به دل تو می‌نشیند. مطمئناً در پایان همه به احترامت از جا بلند می‌شوند.

ساز زندگی‌ات را زیبا بنواز

تا به حال به رهبر ارکستر دقت کرده‌اید؟ پشت به همه می‌ایستد و با تمام وجود برای یک اجرای عالی تمرکز می‌کند و فقط به یک اجرای فوق‌العاده و به آن چیزی که باید انجام دهد و به هدف زیبایش فکر می‌کند. گاهی وقت‌ها باید به همه چیز پشت کنی و با تمام وجود و توکل به خداوند بزرگ کاری را که درست است و تو را به خواسته‌ات نزدیک می‌کند انجام بدهی و همان گونه که می‌خواهی و با آن ریتمی که برایت دلنواز است ساز زندگی‌ات را بنوازی.

ساز زندگی‌ات را زیبا بنواز؛ همان گونه که به دل تو می‌نشیند. مطمئناً در پایان همه به احترامت از جا بلند می‌شوند.