تصویب و اعلام سرفصل‌های رشته روانشناسی برای ورودی‌های جدید

رییس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی را که توسط این کارگروه بازنگری و نهایی شده است اعلام کرد.

تصویب و اعلام سرفصل‌های رشته روانشناسی برای ورودی‌های جدید

رییس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی را که توسط این کارگروه بازنگری و نهایی شده است اعلام کرد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی روانشناسی بازنگری و از مهرماه امسال سرفصل‌های بازنگری شده جایگزین سرفصل‌های قبلی شده است.

وی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی که توسط کارگروه ویژه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی و شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری و نهایی شده است را به شرح زیر اعلام کرد:

جدول درس های دوره کارشناسی روانشناسی

دروس اصلی /پایه

شمارهنام درستعداد واحد
۱

مباحث اساسی در روانشناسی ۱

۲
۲مباحث اساسی در روانشناسی ۲۲
۳تاریخ و مكاتب روانشناسی و نقد آن۲
۴مبانی جامعه شناسی۲
۵روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان۲
۶ آمار توصیفی۲
۷ آمار استنباطی۳
۸فیزیولوژی اعصاب و غدد۲
۹احساس و ادراک،۲
۱۰روانشناسی فیزیولوژیک،۲
۱۱انگیزش و هیجان۲
۱۲روانشناسی تحولی ۱۲
۱۳روانشناسی تحولی ۲۲
۱۴معرفت شناسی۲
۱۵آشنایی با فلسفه اسلامی،۲
۱۶روانشناسی شخصیت،۲
۱۷روانشناسی شناختی۲
۱۸روانشناسی دین،۲
۱۹کاربرد کامپیوتر در روانشناسی،۲
۲۰فلسفه علم روانشناسی۲
۲۱روانشناسی اجتماعی۲
۲۲متون روانشناسی به انگلیسی ۱۲
۲۳متون روانشناسی به انگلیسی ۲۲
۲۴روانشناسی تجربی۳
۲۵

روان سنجی

۲
۲۶روانشناسی یادگیری۲
۲۷روانشناسی تربیتی۲
۲۸آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱۲
۲۹آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۲۲
۳۰آسیب شناسی روانی ۱۲
۳۱آسیب شناسی روانی ۲۲
۳۲مبانی راهنمایی و مشاوره۲
۳۳روش تحقیق (کمًی و کیفی)۳
۳۴جمع کل دروس اصلی و پایه۶۹

دروس تخصصی

شمارهنام درستعداد واحد
۱آزمون های روانشناختی ۱،۲
۲آزمون های روانشناختی ۲،۲
۳اصول روانشناسی بالینی۲
۴بهداشت روانی۲
۵روانشناسی سلامت۲
۶آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان۲
۷روانشناسی و مشاوره خانواده۲
۸نظریه های مشاوره و روان درمانی۲
۹فنون مشاوره و روان درمانی۲
۱۰راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی۲
۱۱روانشناسی اجتماعی کاربردی۲
۱۲آسیب شناسی اجتماعی۲
۱۳روانشناسی صنعتی سازمانی۲
۱۴روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱۲
۱۵روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲۲
۱۶توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه۲
۱۷شیوه های اصلاح و تغییر رفتار۲
۱۸پژوهش (عملی انفرادی) در روانشناسی۳
۱۹جمع کل دروس تخصصی۳۷

دروس اختیاری

شمارهنام درستعداد واحد
۱روانشناسی جنسیت۲
۲مدیریت استرس (تنیدگی(۲
۳روانشناسی اعتیاد۲
۴روانشناسی رفتار مصرف کننده۲
۵علوم اعصاب شناختی۲
۶روانشناسی ورزش۲
۷پویایی گروه۲
۸روانشناسی کار و مدیریت۲
۹کلیات روانپزشكی۲
۱۰روانشناسی تبلیغات و رسانه۲
۱۱رفتار سازمانی۲
۱۲روانشناسی اخلاق۲
۱۳اخلاق حرفه ای۲
۱۴ناتوانائی های یادگیری۲
۱۵نگرش و تغییر آن۲
۱۶روانشناسی نظامی۲
۱۷روانشناسی سیاسی۲
۱۸جمع واحدهای دروس اختیاری۳۶
۱۹دروس عمومی به درس های فوق اضافه می شود 

وی ادامه داد: طول دوره كارشناسی  ۴ سال بوده و نظام آموزشی واحدی بوده و تمام دروس نظری و عملی در مدت حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی ارایه می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته در نظرگرفته شده است.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی خاطرنشان کرد: تعداد كل واحدهای درسی دوره كارشناسی روانشناسی ۱۳۸ واحد به شرح زیر است:

دروس اصلی و پایه: ۶۹ واحد

دروس تخصصی: ۳۷ واحد

دروس اختیاری: ۱۱ واحد

دروس عمومی: ۲۲ واحد

تلفیق و تجمیع گرایش ها

در این برنامه دوره كارشناسی روانشناسی، بدون گرایش موجود، بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره ارایه شده است و برنامه به گونه ای تدوین شده كه فارغ التحصیل آن در هر موقعیت شغلی قرار گیرد بتواند از اطلاعات و مطالب ارایه شده در دوره، به خوبی بهره مند شده و كارایی قابل قبولی داشته باشد.

تعیین تكلیف دانشجویان در حال تحصیل ورودی سال های قبل

از آنجا كه در برنامه ارایه شده دوره كارشناس روانشناسی گرایش ها حذف شده و با توجه به اینکه دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی و مشاوره هم اكنون در گرایش های بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره مشغول به تحصیل هستند مقرر شد برنامه جدید دوره كارشناسی روانشناسی  برای دانشجویان ورودی جدید اجرا شده و برنامه دانشجویان سال های قبل مطابق با برنامه گذشته ادامه یابد.


منبع :

مهلا کاشانی