فیلم‌های آمادگی در امتحانات نیم سال اول و امتحان نهایی

همزمان با شروع امتحانات نیم سال اول می‌توانید فیلم‌های ویژه امتحانات را در سایت کانون مشاهده نمایید
همزمان با شروع امتحانات نیم سال اول می توانید فیلم های ویژه آمادگی در  امتحانات که شامل حل و بررسی سوال های برگزیده از مجموعه کتاب های پرتکرار  را در سایت کانون مشاهده نمایید.فیلم‌های آمادگی در  امتحانات نیم سال اول و امتحان نهاییسومی ها هم می توانند فیلم حل و بررسی  سوال های مربوط به مباحث نیم سال اول در  امتحانات نهایی دوره های گذشته را در قسمت مربوطه مشاهده کنند.فیلم‌های آمادگی در  امتحانات نیم سال اول و امتحان نهایی