فیلم‌های آمادگی در امتحانات نیم سال اول و امتحان نهایی

همزمان با شروع امتحانات نیم سال اول می‌توانید فیلم‌های ویژه امتحانات را در سایت کانون مشاهده نمایید

فیلم‌های آمادگی در  امتحانات نیم سال اول و امتحان نهایی


همزمان با شروع امتحانات نیم سال اول می توانید فیلم های ویژه آمادگی در  امتحانات که شامل حل و بررسی سوال های برگزیده از مجموعه کتاب های پرتکرار  را در سایت کانون مشاهده نمایید.



فیلم‌های آمادگی در  امتحانات نیم سال اول و امتحان نهایی



سومی ها هم می توانند فیلم حل و بررسی  سوال های مربوط به مباحث نیم سال اول در  امتحانات نهایی دوره های گذشته را در قسمت مربوطه مشاهده کنند.



فیلم‌های آمادگی در  امتحانات نیم سال اول و امتحان نهایی