منطق و ویژگی‌های آزمون 4 دی دوم دبیرستان (فیلم)

در آزمون 4 دی...

منطق و ویژگی‌های آزمون 4 دی دوم دبیرستان (فیلم)

ویژگی های آزمون 4 دی

1-—آزمون 4دی آخرین آزمون ازپروژه‌ 3 «پایان نیم سال اول» می‌باشد.

2- —در این آزمون 3/8 مطالبنیم‌سال اول مورد پرسش قرار می‌گیرند که 2/8 آن مطالب جدید می‌باشند و تنها 1/8 آنمرور مباحث گذشته است. 

3-نمودار پیش‌روی این آزمون به صورت زیر است

منطق و ویژگی‌های آزمون 4 دی دوم دبیرستان (فیلم)

4-—دانش‌آموزاندوم تجربی به 150 سوال در 165 دقیقه پاسخ می‌دهند.

 —5-دانش‌آموزاندوم ریاضی به 140سوال در 165 دقیقه پاسخ می‌دهند.—

6-در درس های عربی، ریاضی، فیزیک و شیمی سوالات موازی خواهیم داشت برای دانش‌آموزانی که برنامه ی مدرسه ی آن ها از برنامعه‌ی راهبردی عقب‌تر است.

7-درس‌هایشیمی و عربی آزمون شاهد خواهند داشت.—

8-تعدادسوال‌ها از کتاب آبی 

منطق و ویژگی‌های آزمون 4 دی دوم دبیرستان (فیلم)

9-در درس‌های ریاصی و فیزیک 10 سوال تبدیل به تست سوال‌های پر تکرار را خواهیم داشت.

10- مبحث این آزمون در آزمون‌های 25 دی، 9 بهمن و 20 فروردین تکرار خواهد شد.


امیدوارم آزمون 4 دی رو با موفقیت پشت سر بگذارید.

فایل های ضمیمه

برنامه راهبردی 4 دی دوم دبیرستان
محیا اصغری