کنگره واکاوی آموزش پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران در روزهای ۱۵ تا ۱۷ دی‌ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

کنگره واکاوی آموزش پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران روزهای ۱۵ تا ۱۷ دی‌ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار مهر، کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران به منظور واکاوی آموزش این رشته و توسعه و تبادل دانش در حوزه آموزش پرستاری و بحث پیرامون تجربیات موجود و دستیابی به راهکارهای حل مشکلات مربوط به آموزش پرستاری دیماه در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

واکاوی گذشته حال و آینده آموزش پرستاری در ایران و تحلیل بهترین شواهد و زمینه سازی برای کاربست آن در آموزش پرستاری مهمترین هدف این کنگره است.

از حوزه های مورد بحث در کنگره می توان به ساختار نظام آموزشی پرستاری، بازنگری آموزش پرستاری، نظام پذیرش دانشجو، آموزش در مقاطع تکمیلی، ارزشیابی برنامه های آموزشی، قابلیت های مدرسین، بازتاب آموزش نظری در بالین، کاربست نتایج پژوهش در آموزش پرستاری، آینده پژوهی در آموزش پرستاری و نوآوری های آموزش پرستاری اشاره کرد.

منبع :

مهلا کاشانی