خسرو ارغوانی‌فرد و بهادر کامران: نکته و تست موج مکانیکی(فیزیک)

در فایل پیوست تست و نکته مبحث موج مکانیکی ضمیمه شده است.در فایل پیوست تست و نکته مبحث موج مکانیکی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه