آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 7 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل هفتم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 7 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل هفتم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

چرخه حسابداری

Accounting cycle

اصلاح حسابها

Accounts adjustment

مبنای نقدی

Cash basis (of accounting)

مبنای تعهدی

Accrual basis (of accounting)

اصل تحقق درآمد

Revenue realization principle

اصل تطابق (هزینه ها با درآمدها)

Matching principle

ثبتهای اصلاحی

Adjusting entries

اصلاح پیش پرداخت هزینه ها

Adjustment for prepaid expenses

اصلاح حساب ملزومات (ملزومات مصرف شده)

Adjustment for used supplies

اصلاح پیش دریافت درآمدها

Adjustment for income received in advance

ثبت هزینه ها و درآمدهای ثبت نشده

Accrued expenses and incomes entry

تراز آزمایشی اصلاح شده

Adjusted trial balance

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری