معلم شب‌های امتحان

کافی است برای هر درس یک کتاب پرتکرار داشته باشید. همیشه بعد از مطالعه، از سؤالات این کتاب، تمرین کنید.

معلم شب‌های امتحان

من برای شب‌های امتحان برای این‌که بتوانم برای هر درس نمره‌ی کامل بیاورم برای هر درس یک معلم مخصوص به آن دارم که به طور ویژه با نمونه‌سؤالات مختلف، مرا ارزیابی می‌کند و بعد از پاسخ و پرسش در مورد تمام سؤالات با روش درست، مطالب را بازیابی می‌کنم و شب قبل از امتحان با آرامش بیش‌تری می‌خوابم و با اعتماد بیش‌تری آماده‌ی امتحان دادن می‌شوم.

جالب‌تر این‌که می‌توانم از او بخواهم هر بخش درس مرا مورد ارزیابی قرار دهد تا کم کم تسلط کامل پیدا کنم.

شما این معلم‌ها را می‌توانید داشته باشید و شب قبل از امتحان سؤالات امتحانی را برای خود شبیه‌سازی کنید.

کافی است برای هر درس یک کتاب پرتکرار داشته باشید. همیشه بعد از مطالعه، از سؤالات این کتاب، تمرین کنید.