فرصت نیم‌سال اول برای عمق‌بخشی به یادگیری (1)

«امتحان‌های نیم‌سال اول‌‌، بهترین فرصت برای مطالعه‌ی تحلیلی و جامع تمام درس‌هاست.»

فرصت نیم‌سال اول برای عمق‌بخشی به یادگیری (1)

«امتحان‌های نیم‌سال اول‌‌، بهترین فرصت برای مطالعه‌ی تحلیلی و جامع تمام درس‌هاست.»

برای اثبات این گزاره‌‌، کافی است نگاهی دقیق به برنامه‌ی راهبردی در پروژه‌ی چهارم داشته باشیم. پروژه‌ی چهار‌، در همسایگی آزمون‌های نیم‌سال اول مدارس، با ایجاد فاصله‌ی سه‌هفته‌ای بین اولین آزمون پروژه‌ی 4 تا آخرین آزمون پروژه‌ی 3 و هم‌چنین تغییر دادن محوریتِ مبحثی آزمون به محوریتِ جامع‌‌، به وضوح بیان می‌کند که با ثابت نگه داشتن ریتم انگیزه‌‌، می‌توانیم تلاش متفاوتی برای موفقیتِ هر چه بیش‌تر انجام دهیم.

این زمانِ 3 هفته‌ای‌‌، آن هم در شرایطی که در پایان آن در یک آزمون جامع شرکت خواهید کرد‌‌، بیانگر یک خبر خوب برای شماست؛ این‌که می‌توانید با آسودگی خاطر از نوع  پیشروی برنامه‌ی راهبردی در ایام امتحانات‌‌، تمام تمرکز خود را به برنامه‌ی آزمونی مدرسه معطوف کنید و در فرصت به‌دست‌آمده برای هر امتحان‌‌، بدون نگرانی از مطالعه‌ی مبحثی‌‌، به مطالعه‌ی جامع بپردازید.

هدف‌گذاری جلسات شهریورماه برای نمره و چند از 3 درس را هنوز به خاطر دارید؟

در طول نیم‌‌سال اول و در ماه‌های مهر و آبان این هدف‌گذاری تغییری نداشت؟

اولویت‌های مطالعه در چند درس برای‌تان به‌وضوح مشخص است؟

نتایج تحلیل آزمون‌های برنامه‌ای در طول نیم‌سال اول را هنوز در اختیار دارید؟

روزهای مهمی در راه هستند.