فرصت نیم‌سال اول برای تکمیل خلاصه‌برداری‌ها (1)

اگر یک سمت تساوی آزمون‌های نیم‌سال اول‌‌، مهیا شدن فرصت برای انجام مطالعه‌ی بیش‌تر را جاگذاری کنیم، در سمت دیگر این تساوی می‌توانیم مهیا شدن فرصت برای انجام همه‌ی روش‌های صحیح مطالعه را تصور کنیم.

فرصت نیم‌سال اول برای تکمیل خلاصه‌برداری‌ها (1)

اگر یک سمت تساوی آزمون‌های نیم‌سال اول‌‌، مهیا شدن فرصت برای انجام مطالعه‌ی بیش‌تر را جاگذاری کنیم، در سمت دیگر این  تساوی می‌توانیم مهیا شدن فرصت برای انجام همه‌ی روش‌های صحیح مطالعه را تصور کنیم.

آزمون‌های نیم‌سال اول با در اختیار گذاشتن ویژه‌ترین فرصت ممکن برای نگاه عمیق و مفهومی به مطالب درسی، فرصت پرداختن به تکنیک‌های خاص مطالعه‌ی صحیح را نیز در اختیارتان قرار خواهد داد. تکنیک‌های صحیح و سودمندی همچون «خلاصه‌برداری» از عوامل ایجاد تفاوت بین مطالعه‌ی باکیفیت و سایر انواع مطالعه است.

خلاصه‌برداری یکی از مؤثرترین شیوه‌ها در افزایش کیفیت یادگیری است. یادداشت برداشتن‌‌، آن هم به صورت مختصر و مفید از مطالب درسی به معنی وارد شدن به مرحله‌ی حرفه‌ای‌تری از مطالعه است. ویژگی بسیار ارزشمندی که نباید از کنار آن به‌سادگی گذشت، سطح اهمیت این خلاصه‌برداری‌ها و ادبیات نوشتاری آن‌هاست.

هر دو عامل در تعامل کاملاً مستقیم با سبک مطالعه‌ی شخصی شما قرار دارد و بر اساس نوع نگاه شما به هر درس‌‌، مهم‌ترین مباحث برای خلاصه‌برداری شناسایی می‌شوند. در زمینه‌ی ادبیات نوشتاریِ این خلاصه‌ها‌‌، هم‌چنان اولویت با ارائه‌ی شخصی‌سازی یادگیری است. در نوشتن این خلاصه‌های درسی باید روان‌ترین و ساده‌ترین بیان ممکن را انتخاب کرده و خوانشِ شخصی خودتان را ضمن تطبیق دادن با متن کتاب درسی ثبت کنید.

اگر به نقش راهبردی مرور مناسب در کیفیت یادگیری واقف هستید‌‌، باید به خاطر داشته باشید که خلاصه‌برداری‌هایی که خود شما نگارنده‌ی آن هستید‌‌، کلیدی‌ترین ابزار برای داشتن مرور مناسب است.