گردهمایی مدیران موسسات خیریه در بنیاد قلم چی

گردهمایی مدیران موسسات خیریه دربنیاد قلم چی

گردهمایی مدیران موسسات خیریه در بنیاد قلم چی

در روز 23 آذر ماه 94، نشستی با حضور 15 مدیر آموزشی و فرهنگی مؤسسات خیریه فعال در بنیاد علمی آموزشی قلم چی به همراه مسئول شورای بورسیه شهر تهران و همکاران بنیاد علمی آموزشی قلم چی در دفتر ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی برگزار شد.

موضوعات مطروحه در این نشست بیان نقطه نظرات مدیران یاد شده اعم از پیشنهادها و انتقادات دانش آموزان معرفی شده از جانب مؤسسات خیریه به بنیاد علمی آموزشی قلم چی و نیز ایجاد سامانه گزارش ماهیانه از پیشرفت درسی مراکز خیریه برای مسئولین و تفاهم نامه مشترک بین بنیاد و مراکز خیریه بود.

حاضرین در این نشست عبارت بودند از:

خیریه روز سوم (عارفه دولت شاهی) – انجمن ضایعات نخائی (مهری مقامی) – مؤسسه فرهنگی اجتماعی یاس (خانم کاظمی) – مؤسسه خیریه سیدالشهدا (خانم حیدری) - خیریه رضا (شهناز داوودی از طرف آقای امتیازجو) - انجمن حامیان تعلیم و تربیت (زهرا جلالی) – مؤسسه خیریه مهرآفرین (ستاره راهپیما) - مؤسسه فرهنگی دارالاکرام (مریم عرفانیان) – کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف (احمد علیون) – بنیاد فرهنگی البرز (سید محمد مهدی میرصانع) - مؤسسه حمایت از کودکان کار (مریم قربانی) - مسئول بورسیه بنیاد قلم چی (زهرا علومی) - مسئول شورای معتمدین تهران (سرکار خانم علی بخشی) - مسئول بورسیه تهران جنوب (مهسا امیرحسینی) - مسئول بورسیه تهران شرق (مهدی خزایی) – مسئول بورسیه تهران شمال (آرمین کل لر) – عضو شورای معتمدین استان تهران ( فرزانه اشراقی) – عضو شورای معتمدین (محمد حسین شیرازی)


گردهمایی مدیران موسسات خیریه در بنیاد قلم چی