تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان دکتر علی شریعتی درمنطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه دکتر علی شریعتی درمنطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان دکتر علی شریعتی درمنطقه 2 تهران


تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه دکتر علی شریعتی درمنطقه 2 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان پسرانه دکتر علی شریعتی درمنطقه 2 تهران را تجهیز نمود.

آقای مرد مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1381 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 800 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه، و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/500/000 ریال ( 3 میلیون و 350 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 407 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان دکتر علی شریعتی درمنطقه 2 تهران