تحلیل آزمون 20 آذر 94 صنایع شیمیایی سوم

در این آزمون بالاترین میانگین درصد پاسخ گویی به درس صنایع شیمیایی با 29 درصد و کمترین میانگین درصد پاسخ گویی به درس تجزیه با 19 درصد می‌باشد.

تحلیل آزمون 20 آذر 94 صنایع شیمیایی سوم

دانش آموزان عزیز نتایج آزمون20 آذر 94 مطابق گزارش زیر در اختیار شما قرار می گیرد. تحلیل آزمون 20 آذر 94 صنایع شیمیایی سوم

در این جدول منظور از میانگین درصد پاسخ گویی ، میانگین درصد تمام دانش آموزانی است که به هر درس پاسخ می دهند.

همچنین بالاترین درصد پاسخ گویی به هر درس و تعداد افرادی که توانسته اند بالاترین درصد پاسخ گویی کسب کنند در ردیف پنجم آمده است.
توجه 
اگر در درسی به هر دلیلی به مشکل برخورد کردید از کتاب های جامع صنایع شیمیایی و کتاب های قهوه ای و یا زرد صنایع شیمیایی می توانید استفاده کنید.

توحید شکری

مسئول دفترچه صنایع شیمیایی