برنامه آزمون‌های جمع بندی نیم سال اول + دریافت کارنامه

برنامه آزمون‌های جمع بندی نیم سال اول را اینجا مشاهده کنید.

برنامه آزمون‌های جمع بندی نیم سال اول + دریافت کارنامه

برنامه آزمون های جمع بندی نیم سال اول 94 را اینجا مشاهده کنید. 

دانش آموزان می توانند پس از شرکت در این آزمون ها که در کتاب های جمع بندی پیش و پایه برای دروس عمومی و اختصاصی وجود دارند  ،  کارنامه آزمون های جمع بندی را از صفحه شخصی خود در  سایت کانون دریافت کنند . برای دریافت کارنامه باید پاسخ برگ را در صفحه شخصی وارد کنید. 

لازم به ذکر است آزمون 26 آذر  و 24 دی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود. برنامه آزمون‌های جمع بندی نیم سال اول + دریافت کارنامه