تحلیل آزمون 20 آدر سوم معماری

با سلامخدمت شما عزیزان و خسته نباشید از روزهای پایانی ترم اول و درگیری پروژه‌های عملی و آزمون 20 آذر

تحلیل آزمون 20 آدر سوم معماری


با سلامخدمت شما عزیزان و خسته نباشید از روزهای پایانی ترم اول و درگیری پروژه های عملی و آزمون 20 آذر


مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارش و تحلیل آزمون،کمک موثری در ارزیابی خودتان در طول یک سال تحصیلی داشته باشیم.


و اماآزمون 20 آذر، این آزمون در بین 883 شرکت کننده، نتایج زیر به همراه داشته است:


متوسط درصد دروس به شرح زیر بوده است:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

43%

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

28%

عناصر و جزییات

28%

شناخت مواد و مصالح

29%

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

34%

تاسیسات ساختمان

40%


که مشخصاست، آشنایی با بناهای تاریخی آسان­ترین و عناصر و جزییات و ترسیم فنی و نقشه­کشی سخت­ترین درس در پاسخگویی شما عزیزان بوده است.


به نظرمی رسد که در این متوسط درصد دروس پایین­تر آمده است.


تعداد داوطلبانی که در در دروس 100 درصد زده اند:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

7

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

-

عناصر و جزییات

-

شناخت مواد و مصالح

7

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

2

تاسیسات ساختمان

5


سوالاتدشوار در هر درس نیز به شرح زیر بوده است:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

130-138-140

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

175-176-177

عناصر و جزییات

141-144-145-147

شناخت مواد و مصالح

111-112-115-122-123-125

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

157-160-163-165

تاسیسات ساختمان

-