تحلیل دهدهی آزمون 20 آذر دوم دبیرستان

دانش آموزان گرامی....

تحلیل دهدهی آزمون 20 آذر دوم دبیرستان

تحلیل دهدهی آزمون 20 آذر دوم دبیرستان

درس ریاضی برای همه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

درس هندسه طراحی برای  محدوده‌های ترازی 4750 و 6250 و 7000 متعادل و برای محدوده‌ی ترازی 5500 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده است.

درس هندسه شاهد برای محدوده ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

درس آمار و مدلسازی برای محدوده‌ی ترازی 4750 و 7000 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 5500 و 6250 دو واحد دشوارتر از مصوب است.

درس فیزیک برای محدوده های ترازی 4750 و 5500 و 6250 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای محدوده ی ترازی 7000 دو واحد دشوارتر از مصوب است.

درس شیمی برای محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌ی ترازی 6250 و 7000 دو واحد دشوار تر از مصوب است.

تحلیل دهدهی آزمون 20 آذر دوم دبیرستان


درس ریاضی برای محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 و 7000متعادل و برای محدوده‌ی 6250 یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس هندسه طراحی برای محدوده‌های ترازی 4750 و 6250 و 7000 متعادل و برای محدوده‌ های ترازی 6250 و 7000یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه شاهد برای محدوده ترازی7000 متعادل و برای بقیه‌ی محدوده‌های ترازی یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.    

درس زیست شناسی برای همه‌ی محدوده‌ی ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب است.

درس فیزیک برای محدوده های ترازی 4750 و 5500 و 7000یک واحد دشوارتر از مصوب و برای محدوده ی ترازی 6250 دو واحد دشوارتر از مصوب است.

درس شیمی برای محدودهی ترازی 7000یک واحد دشوار تر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده‌‌های ترازی متعادل است.

محیا اصغری