سؤالات امتحانی پرتکرار- رشته‌ی ساختمان

با توجه به نزدیکی امتحانات ترم اول مدارس، آشنایی با سؤالات سال‌های گذشته و خصوصاً آشنایی با سؤالات پرتکرار در درس‌های مختلف، بسیار حائز اهمیت است.

سؤالات امتحانی پرتکرار- رشته‌ی ساختمان

با توجه به نزدیکی امتحانات ترم اول مدارس، آشنایی با سؤالات سال‌های گذشته و خصوصاً آشنایی با سؤالات پرتکرار در درس‌های مختلف، بسیار حائز اهمیت است.

فایل‌‌های ضمیمه شده،‌ سؤالات پرتکرار دروس فناوری ساختمان‌های بتنی، فناوری ساختمان‌های فلزی و ایستایی ساختمان می‌باشند.

برای مشاهده‌ی سؤالات کامل و طبقه‌بندی فصل‌ به فصل این دروس، به کتاب نهایی ساختمان مراجعه کنید.

سعید کمالو