تحلیل ده دهی آزمون 6 آذر دوم دبیرستان

دانش آموزان گرامی...

تحلیل ده دهی آزمون 6 آذر دوم دبیرستان

آزمون ریاضی برای همه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

درس هندسه برای همه ی محدوده‌های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدلسازی برای محدوده ی ترازی 7000 متعادل و برای بقیه‌ی محدوده‌های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک سوالات طراحی برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده های ترازی متعادل بوده است.

درس فیزیک سوالات شاهد برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده های ترازی یک واحد ساده تر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای محدوده ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده های ترازی دو واحد دشوارتر از مصوب بوده‌است.

تحلیل ده دهی آزمون 6 آذر دوم دبیرستان

آزمون ریاضی برای محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 متعادل و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای  محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 دو واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس زیست شناسی برای محدوده ی ترازی 6250 متعادل و برای بقیه‌ی محدوده‌های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک سوالات طراحی برای محدوده‌ های ترازی 4750 و 6250 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای  محدوده های ترازی 5500 و 7000متعادل بوده است.

درس فیزیک سوالات شاهد برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه ی محدوده های ترازی یک واحد ساده تر بوده است.

درس شیمی برای همه‌ی محدوده ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و بوده‌است.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب