تحلیل ده دهی آزمون 6 آذر دوم دبیرستان

دانش آموزان گرامی...

تحلیل ده دهی آزمون 6 آذر دوم دبیرستان

تحلیل ده دهی آزمون 6 آذر دوم دبیرستان

آزمون ریاضی برای همه‌ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده است.

درس هندسه برای همه ی محدوده‌های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدلسازی برای محدوده ی ترازی 7000 متعادل و برای بقیه‌ی محدوده‌های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک سوالات طراحی برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده های ترازی متعادل بوده است.

درس فیزیک سوالات شاهد برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده های ترازی یک واحد ساده تر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای محدوده ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه‌ی محدوده های ترازی دو واحد دشوارتر از مصوب بوده‌است.

تحلیل ده دهی آزمون 6 آذر دوم دبیرستان

آزمون ریاضی برای محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 متعادل و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای  محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 دو واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس زیست شناسی برای محدوده ی ترازی 6250 متعادل و برای بقیه‌ی محدوده‌های ترازی یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک سوالات طراحی برای محدوده‌ های ترازی 4750 و 6250 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای  محدوده های ترازی 5500 و 7000متعادل بوده است.

درس فیزیک سوالات شاهد برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای بقیه ی محدوده های ترازی یک واحد ساده تر بوده است.

درس شیمی برای همه‌ی محدوده ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و بوده‌است.

محیا اصغری