مطالعه برای امتحانات تشریحی

برای موفقیت در امتحانات تشریحی چهارچوب و مضمون اصلی متن را پیدا کرده و فقط به جزئیات توجه نکنید.

مطالعه برای امتحانات تشریحی

برای موفقیت در امتحانات تشریحی چهارچوب و مضمون اصلی متن را پیدا کرده و فقط به جزئیات توجه نکنید. هنگام مطالعه‌ی متن کتاب درسی به نکاتی که در حاشیه یا پاورقی کتاب در کلاس درس و هنگام تدریس معلم نوشتید توجه کنید. بعد از خواندن کتاب درسی، مطالب را به زبان خود یک بار بیان کنید تا هم بتوانید مطالب را جمع‌بندی کنید و هم مرور کنید. اگر نتوانستید این کار را انجام دهید به احتمال زیاد سر جلسه‌ی امتحان دچار مشکل خواهید شد.

هنگام مطالعه‌، سؤالاتی طرح کنید. سعی کنید این سؤالات شامل مطالب و کلمات کلیدی متن باشد.

اگر از جزوه یا سایر کتاب‌های کمک‌آموزشی استفاده می‌کنید سعی کنید مطالب آن با کتاب درسی پیوستگی داشته باشد و به نوعی مکمل هم باشند.

ورقه‌های میان‌ترم خود را یک بار دیگر مرور کنید تا اشتباهات خود را پیدا کرده و رفع کنید. هم‌چنین نمونه‌سؤالات امتحانی سال‌های پیش را یک بار مرور کنید تا هم با بارم‌بندی سؤالات آشنا شوید و هم مطالب را مرور کنید.

خرید کتاب