تحلیل ازمون 20 آذر سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 20 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

دانش آموزان سوم تجربی سلام


با توجه به برگزاری آزمون 20 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

جمع بندی آزمون 20 آذر سوم دبیرستان رشته تجربی


نام درس

میانگین درصد پاسخ گویی

تعداد افرادی که در این آزمون 100 زده­اند.

زیست2

16

16

شیمی3- عادی

7

5

شیمی3- موازی

7

1

ریاضی3- عادی

26

20

ریاضی3- موازی

20

2

فیزیک3- عادی

18

61

فیزیک3- موازی

17

18

فیزیک3- عادی گواه

17

126

فیزیک3- موازی گواه

20

111

سطح دشواری دروس آزمون 20 آذر سوم دبیرستان رشته تجربی4750

5500

6250

7000

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

زیست2

2

1

4

3

6

5

8

7

شیمی3-عادی

1

0

3

1

5

2

7

4

شیمی3-موازی

1

0

3

1

5

3

7

5

ریاضی3-عادی

2

2

3

4

5

5

7

7

ریاضی3-موازی

2

2

3

3

5

5

7

6

فیزیک3-عادی

2

1

3

3

5

5

7

7

فیزیک3- موازی

2

1

3

3

5

4

7

6

فیزیک3- عادی گواه

2

1

3

3

5

5

7

7

فیزیک3- موازی گواه

2

1

3

3

5

5

7

7

با توجه به جدول فوق:


  • در درس زیست، در همه محدوده ها یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری شده است.

  • در درس شیمی عادی، در محدوده تراز 4750 یک واحد و در محدوده تراز 5500  دو واحد و در محدوده ترازهای 6250 و 7000 سه واحد آزمون سخت تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری شده است.

  • در درس شیمی موازی، در محدوده تراز 4750 یک واحد و در محدوده تراز 5500  ، 6250 و 7000 دو واحد آزمون سخت تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری شده است.

  • در درس فیزیک عادی، آزمون در همه محدوده ها منطبق و در محدوده ترازی 4750  یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.

  • در درس فیزیک موازی، آزمون در محدوده ترازی 4750 ، 6250 و 7000 یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.

  • در درس فیزیک گواه، آزمون در همه محدوده ها منطبق و در محدوده ترازی 4750  یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون در همه محدوده ها منطبق و در محدوده ترازی 5500  یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.