تحلیل ازمون 20 آذر سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 20 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

تحلیل ازمون 20 آذر سوم تجربی

دانش آموزان سوم تجربی سلام


با توجه به برگزاری آزمون 20 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

جمع بندی آزمون 20 آذر سوم دبیرستان رشته تجربی


نام درس

میانگین درصد پاسخ گویی

تعداد افرادی که در این آزمون 100 زده­اند.

زیست2

16

16

شیمی3- عادی

7

5

شیمی3- موازی

7

1

ریاضی3- عادی

26

20

ریاضی3- موازی

20

2

فیزیک3- عادی

18

61

فیزیک3- موازی

17

18

فیزیک3- عادی گواه

17

126

فیزیک3- موازی گواه

20

111

سطح دشواری دروس آزمون 20 آذر سوم دبیرستان رشته تجربی4750

5500

6250

7000

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

زیست2

2

1

4

3

6

5

8

7

شیمی3-عادی

1

0

3

1

5

2

7

4

شیمی3-موازی

1

0

3

1

5

3

7

5

ریاضی3-عادی

2

2

3

4

5

5

7

7

ریاضی3-موازی

2

2

3

3

5

5

7

6

فیزیک3-عادی

2

1

3

3

5

5

7

7

فیزیک3- موازی

2

1

3

3

5

4

7

6

فیزیک3- عادی گواه

2

1

3

3

5

5

7

7

فیزیک3- موازی گواه

2

1

3

3

5

5

7

7

با توجه به جدول فوق:


  • در درس زیست، در همه محدوده ها یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری شده است.

  • در درس شیمی عادی، در محدوده تراز 4750 یک واحد و در محدوده تراز 5500  دو واحد و در محدوده ترازهای 6250 و 7000 سه واحد آزمون سخت تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری شده است.

  • در درس شیمی موازی، در محدوده تراز 4750 یک واحد و در محدوده تراز 5500  ، 6250 و 7000 دو واحد آزمون سخت تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری شده است.

  • در درس فیزیک عادی، آزمون در همه محدوده ها منطبق و در محدوده ترازی 4750  یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.

  • در درس فیزیک موازی، آزمون در محدوده ترازی 4750 ، 6250 و 7000 یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.

  • در درس فیزیک گواه، آزمون در همه محدوده ها منطبق و در محدوده ترازی 4750  یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون در همه محدوده ها منطبق و در محدوده ترازی 5500  یک واحد آزمون سخت­تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری سخت شده است.