یادداشت‌های خوب

یکی از راه‌های یادگیری دقیق، یادداشت‌های خوب برای آسان‌تر کردن یادگیری است.

یادداشت‌های خوب

یکی از راه‌های یادگیری دقیق، یادداشت‌های خوب برای آسان‌تر کردن یادگیری است.

آیا مطمئن نیستید که چگونه یادداشت‌برداری کنید؟

نکاتی که معلم به آن اشاره می‌کند محور یادداشت‌های شماست؛ زیرا آن‌ها منابع خوبی برای سؤالات امتحانی هستند.

سعی کنید برای تهیه‌ی دست‌نوشته‌هایی که بتوانید بعداً از آن‌ها برای مطالعه و مرور بهره ببرید، بهترین باشید.