روز از نو تلاش از نو

تلقین مثبت در افراد اثر مثبت می‌گذارد.

روز از نو تلاش از نو

تلقین مثبت در افراد اثر مثبت می‌گذارد.

 • تلقین مثبت تا یک مرز محدود عامل اثرگذاری است.

 • بعد از مرز اثرات تلقین مثبت، عامل اساسی پیشرفت، تلاش است.

 • تلاش وقتی با هدف مشخص گره بخورد نتیجه‌ی خوبی خواهد داشت.

 • تلاش برای هدف اگر هوشمندانه باشد با انرژی کم‌تر بازدهی بیش‌تری خواهد داشت.

 • تلاش هوشمندانه یعنی شناخت اولویت‌ها.

 • شناخت اولویت‌ها یعنی 70 درصد اختصاصی و 30 درصد عمومی

 • اختصاصی خواندن همراه با تست زدن فراوان

 • تست زدن فراوان یعنی تست‌ زدن با در نظر گرفتن زمان

 • زمان‌دار تست زدن اگر با تکنیک دو خودکار همراه شود عالی است.

 • تکنیک دو خودکار زیربنای تکنیک ضربدر و منها است.

 • تکنیک ضربدر و منها یعنی کمک به مدیریت زمان

 • مدیریت زمان یعنی رسیدن به هدف نهایی در آزمون

 • هدف نهایی من آرزوی موفقیت برای شما عزیزان است.

 • این یعنی تلقین مثبت.

 • و دوباره روز از نو  تلاش از نو.