دانسته‌هایی در مورد منبع سه‌سطحی

منطق کتاب‌های سه‌سطحی بر اساس جامعه‌ی آماری تعداد مراجعه‌کنندگان به سؤال‌ها و میزان پاسخ‌گویی صحیح آن‌ها تهیه شده است.

دانسته‌هایی در مورد منبع سه‌سطحی

منطق کتاب‌های سه‌سطحی بر اساس جامعه‌ی آماری تعداد مراجعه‌کنندگان به سؤال‌ها و میزان پاسخ‌گویی صحیح آن‌ها تهیه شده است. در این کتاب‌ها هر فصل به سه سطح تقسیم شده است و هر سطح تعداد سؤالات مورد نیاز دسته‌های مختلف دانش‌آموزان را مشخص کرده است. برای مثال دانش‌آموزان با تراز زیر 5500 فقط می‌توانند به سطح اول یعنی نسبتاً دشوار پاسخ دهند؛ چون به طور میانگین بیش از 60 درصد شرکت‌کنندگان به این سطح از سؤالات پاسخ داده‌اند.

از ویژگی این منبع ارزشمند می‌توان به حجم متعادل و سؤالات استاندارد به همراه پاسخ‌های کاملاً تشریحی و پوشش کامل کتاب برای همه‌ی ‌گروه دانش‌آموزان با هر سطحی که هستند اشاره کرد. دانش‌آموزان تراز 7000 نیاز خود را بعد از کتاب آبی با کتاب سه‌سطحی با حل تست‌های دشوارتر برطرف می‌کنند و دانش‌آموازن متوسط با میانگین تراز 5500 تا 6250 با حل تست‌های دشوارتر و داوطلبان زیر تراز 5500 تا تراز 4000 با حل تست‌های نسبتاً دشوار نیازمندی خود را برطرف می‌کنند.