بازیابی به سبک تصویرسازی

تصویرسازی یعنی انتقال مطالب و اطلاعات از متن کتاب درسی به شکل یک تصویر. با این کار معنی و مفهوم آن را بهتر درک می‌کنید.

بازیابی به سبک تصویرسازی

تصویرسازی یعنی انتقال مطالب و اطلاعات از متن کتاب درسی به شکل یک تصویر. با این کار معنی و مفهوم آن را بهتر‌ درک می‌کنید.

بازیابی مطالب یعنی ترجمه کردن معنی و مفهوم متن کتاب درسی و انتقال آن به حافظه‌ی بلندمدت.

همه می‌دانیم که کامل‌ترین روش مطالعه‌ی درسی روش بازیابی است. در روش بازیابی به روش تصویرسازی ابتدا هر مطلبی را که مطالعه می‌کنیم روی برگه‌ی A4  یا وایت‌برد می‌نویسیم ولی آن را به شکل تصویر پیاده‌سازی می‌کنیم.

به متن زیر دقت کنید:

عدسی چشم به وسیله‌ی رشته‌هایی به ماهیچه‌ی مژکی، متصل شده است. وقتی به اشیای دور نگاه می‌کنیم، قطر عدسی کم می‌شود و هنگام دیدن اشیای نزدیک، عدسی کروی‌تر و قطورتر می‌شود تا تصویر در هر حالت روی شبکیه تشکیل شود. این اعمال تطابق نام دارد.

ابتدا باید بدانیم که مطلب پاراگراف در مورد عدسی چشم و توضیح اعمال تطابق است. آن‌چه می‌توان تصویرسازی کرد شکل عدسی چشم است که یک شیء در فاصله‌ی دور و نزدیک نسبت به آن، چه واکنشی دارد.

تعیین کنید که در چه درس‌هایی می‌توانید مطالب را به شکل تصویر پیاده‌سازی کنید.