آرامشم را مدیون آزمون‌ها هستم

نگین با شرکت مستمر و پیاپی و بی‌غیبت در آزمون‌ها توانسته است به این مهم دست یابد و قطعاً پیروزی‌های بیش‌تری انتظار او را می‌کشند.

آرامشم را مدیون آزمون‌ها هستم

طی تماس تلفنی که با او داشتم نمره‌ها، درصدها و ترازها و تعداد غلط‌ها و سایر موارد را که از آزمون‌های گذشته‌اش یادداشت کرده بودم با هم بررسی می‌کردیم.

تعداد اشتباهاتش را به‌خوبی کنترل کرده بود. به او برای خودکنترلی که برای کاهش تعداد اشتباهاتش به کار برده بود تبریک گفتم و از او خواستم که این امر را دوام بخشد.

علت را از او جویا شدم. او صادقانه از آزمون‌ها سپاس‌گزار بود و تعریف می‌کرد روزهای اول که آزمون می‌داد به دلیل نداشتن آرامش بی‌دقتی‌های بسیاری مرتکب می‌شد، اما با گذشت زمان و شرکت در آزمون‌های بیش‌تر به آرامش دست پیدا کرده است و می‌تواند  نگرانی‌هایش را کنترل کند و این گونه مطالبی را که خوانده است به نیکویی به کار می‌برد.

 نگین با شرکت مستمر و پیاپی و بی‌غیبت در آزمون‌ها توانسته است به این مهم دست یابد و قطعاً پیروزی‌های بیش‌تری انتظار او را می‌کشند.