خط فکری

اگر بتوانی خط فکری طراح سؤال را حدس بزنی آن‌گاه توانسته‌ای سؤالات امتحان را کشف کنی؛ اما خط فکری طراح سؤال را چگونه کشف کنی؟

خط فکری

اگر بتوانی خط فکری طراح سؤال را حدس بزنی آن‌گاه توانسته‌ای سؤالات امتحان را کشف کنی؛ اما خط فکری طراح سؤال را چگونه کشف کنی؟

در بیش‌تر موارد طراح سؤالات امتحان را آن‌قدر نمی‌شناسی که بتوانی حتی حدس بزنی که برای امتحان به چه تیپ سؤالاتی می‌اندیشد چه برسد به آن‌که بتوانی خط فکری‌اش را رمزگشایی کنی. اما چه باید کرد؟

به سراغ رمزگشایی خط فکری طراحان سؤال برو. تا به حال اسمش را نشنیده‌ای؟ به هر کاربلدی که بگویی آن را به تو خواهد داد.

تازه به چاپ رسیده است؟ چاپ‌های جدیدش بله؛ اما به‌تازگی نگارش نشده است. خاطرم هست وقتی دانش‌آموز بودم از این کتاب برای امتحانات و حل تمرین تشریحی استفاده می‌کردم. حتی دانش‌آموزان قبل‌تر و بزرگ‌تر از من نیز او را می‌شناسند.

او را شناختی؟

کتاب سؤالات پرتکرار را می‌گویم. آن را دریاب. این کتاب در موفقیت در امتحانات و شناخت خط فکری طراح سؤال کمک خوبی برایت خواهد بود.