چگونه جلسات کاری مفیدی داشته باشیم

اکثر مدیران از اهمیت "مدیریت جلسات" غافل می شوند و به همین جهت بخشهای مهمی از زمان خود را در جلسات پیاپی و مختلف سپری می کنند بی آنکه نتیجه ی کافی از آن دریافت کرده باشند. در ادامه چند پیشنهاد ک...

چگونه جلسات کاری مفیدی داشته باشیم

Adventures  ShadesDadday،  

منبع :