افزایش تولید برق با آرایش جدید سلول‌های خورشیدی

محققان با استفاده از ساختارهای عمودی بسیار کوچک سیلیکون در مقیاس نانو موفق شدند تا میانگین تولید برق را افزایش داده و مدارهای سلول‌های خورشیدی را که در تولید الکتریسیته نقش منفی دارند پنهان کنند.

افزایش تولید برق با آرایش جدید سلول‌های خورشیدی

به گزارش سرویس فناوری ایسنا منطقه خراسان، به کمک این فناوری می‌توان فضای بیشتری را برای سلول‌های خورشیدی مستقر در صفحات خورشیدی فراهم کرد و در نهایت با افزایش تراکم سلول‌های خورشیدی بهره‌وری این صفحات را افزایش داد.

محققان همچنین با بررسی طراحی و آرایش سلول‌های خورشیدی در صفحات رایج دریافتند که مدارهای الکتریکی فلزی انتقال برق از سلول‌ها به باتری‌ها، با بازتاب دادن فوتون‌های نوری از واکنش آنها با سلول‌های خورشیدی جلوگیری می‌کنند و در نهایت در تولید بهینه برق اثر منفی دارند.

محققان با طراحی نسل جدید صفحات خورشیدی به کمک نانو ستون‌های سیلیکونی موفق شدند تا تولید الکتریسته را به نحو چشمگیری افزایش دهند.

در معماری جدید صفحات خورشیدی از نانو ستون‌های سیلیکونی برای انتقال مستقیم نور به سلول‌های خورشیدی استفاده می‌شود.

توماس هایمل، متخصص الکترونیک از دانشگاه استنفورد اظهار کرد: برای تولید نسل جدید صفحات خورشیدی از روش غوطه‌ورسازی سیلیکون و ورق‌های نازک طلا در اسید هیدروفلوریک استفاده می‌شود.

وی در ادامه افزود: پس از آزمایش نسل جدید صفحات خورشیدی مشخص شد که میانگین تولید برق صفحات جدید حدود 22 درصد افزایش یافته است.

منبع :

خرید کتاب