نمونه ای ازجهش‌های زیاد و آزمون اعتبارسنجی

در جدول زیر نمونه ای از جهش‌های ترازی برخی دانش آموزان را مشاهده می‌نمایید . این دانش آموزان در یک آزمون مجدد در پنج شنبه‌ی پس از آزمونی که جهش زیاد داشته اند شرکت می‌نمایند .

نمونه ای ازجهش‌های زیاد  و آزمون اعتبارسنجی

در جدول زیر نمونه ای از جهش های ترازی برخی دانش آموزان را مشاهده می نمایید . این  دانش آموزان در یک آزمون مجدد در پنج شنبه ی پس از آزمونی که جهش زیاد داشته اند شرکت می نمایند   .

 آزمون مجدد، به منظور اعتبار سنجی عملکرد برگزارمی شود و در تمام آزمون های معتبر دنیا نیزاجرا می شود .عددهایی که در جدول مشاهده می کنید دو رقم اول نمره های تراز چندنفر از دانش آموزان  است . مثلا عدد ۵۴ دورقم اول تراز ۵۴۶۷ است که برای سادگی به جای چهار رقم نمره ی تراز فقط دو رقم نخست را درج کرده ایم . تاریخ آزمون ها را در ردیف اول می بینید .ترازهای جهش یافته را با رنگ قرمز مشخص کرده ایم . 


نمونه ای ازجهش‌های زیاد  و آزمون اعتبارسنجی