آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 6 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل ششم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 6 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل ششم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

سرمایه گذاری مجدد

Reinvestment

افزایش سرمایه

Increase of capital

برداشت

Withdraw / withdrawal

صورت سرمایه

Capital statement

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری