نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2

نکته1: انواع آزمایش:1- آزمایش تجربی: فرآیند شناخته شده‌ای که به نتیجه‌ی معینی منجر شود .

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2
نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2


نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2


نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 2

زهره چوبدار