اره‌ی خود را تیز کنیم

منتظر دیدار شما در جلسات پربار 5 نفره‌ی آذرماه هستیم.

اره‌ی خود را تیز کنیم

استیفان کاوی در کتاب 7 عادت مردمان مؤثر، داستانی را نقل می‌کند که در آن مردی جوان مشغول اره کردن یک درخت بود. مردی حکیم از کنار او می‌گذرد و می‌بیند مرد خسته شده و کارش به کندی پیش می‌رود. حکیم می‌گوید: «بیا پسرم کمی استراحت کن و اره‌ی خود را تیز کن.» مرد جوان و تنومند گفت: «حکیم من وقت ندارم» و به کار خود ادامه داد.

داستان زندگی آموزشی فرزندان ما نیز این گونه است. ما باید پس از گذشت سه ماه از سال تحصیلی استراحتی کنیم و پس از مطالعه‌ی دعوت‌نامه‌ی پشتیبان خود با فرزند خود به جلسه‌ای که پشتیبان او تشکیل داده برویم و روند خود را بازبینی کنیم. جلسه‌‌ی 5 نفره‌ی آذرماه بهترین فرصت برای تیز کردن اره‌هاست.

من مطمئن هستم که اولیای فهیم ما همگی در جلسات 5 نفره‌ی آذرماه شرکت خواهند کرد و با مشاوره‌ی آموزشی پشتیبان و مدیرگروه و خود اولیا و دانش‌آموزان با یک دیدگاه بهتر به ادامه‌ی کار خواهند پرداخت.

منتظر دیدار شما در جلسات پربار 5 نفره‌ی آذرماه هستیم.