خواستن توانستن است؟

بسیار شنیده‌ایم که خواستن توانستن است اما واقعاً چه‌قدر به آن عمل کرده‌ایم؟ چه‌قدر واقعاً خواسته‌ایم؟ چه‌قدر برای توانستنمان تلاش کرده‌ایم که بخواهیم؟

خواستن توانستن است؟

بسیار شنیده‌ایم که خواستن توانستن است اما واقعاً چه‌قدر به آن عمل کرده‌ایم؟ چه‌قدر واقعاً خواسته‌ایم؟ چه‌قدر برای توانستنمان تلاش کرده‌ایم که بخواهیم؟

از برخی از دانش‌آموزان شنیده می‌شود که می‌گویند: «نمی‌توانم صبح‌ها بیدار شوم. نمی‌توانم با تمرکز درس بخوانم. نمی‌توانم مفید بخوانم. نمی‌توانم ساعت مطالعه‌ام را افزایش دهم. ترازم رشد نمی‌کند» و جملاتی از این دست.

در جایی می‌خواندم که اگر هر فرد فقط یک بار به خود بگوید که نمی‌تواند برای خنثی شدن آن «نمی‌توانم» هفده نفر باید به او بگویند که توانایی آن کار را دارد یا یک نفر، هفده دفعه به او بگوید که «می‌توانی».

نمی‌توانم‌ها را با می‌توانم جایگزین کنید و برای توانستن واقعاً بخواهید.

اگر واقعاً بخواهید آن گاه می‌توانید صبح‌ها زود بیدار شوید.

اگر واقعاً بخواهید می‌توانید مفید بخوانید.

اگر واقعاً بخواهید می‌توانید متمرکز درس بخوانید.

اگر واقعاً بخواهید می‌توانید راه افزایش تراز را بیابید.

پس مثبت صحبت کنید، مثبت فکر کنید و برای توانستن واقعاً بخواهید تا پیروز این رقابت باشید.